Aktualności
Plan lekcji
Sport
Sukcesy szkoły
Archiwum
Rada rodziców Galeria fotografii Publikacje Dokumenty szkoły O nas w mediach

Historia szkoły

patron szkoły

WYBICKI JÓZEF RUFIN (1747-1822)

Znany w całej Polsce polityk, publicysta i autor polskiego hymnu narodowego, jeden z najwybitniejszych Pomorzan. W pamiętnikach "Życie moje", w krytycznym opracowaniu wydanych w 1927 r., pisał: "I... urodziłem się we wsi okolicznej nazwanej Będominem w województwie pomorskim, 5 mil od Gdańska leżące. Ojciec mój był Piotr Wybicki sądowy a matka Konstancja." Wibiccy mieli dziewięcioro dzieci, siedmioro córek i dwóch synów.

Czytaj więcej...

XXI w.

26 kwietnia 2002 roku zorganizowano zjazd absolwentów, który połączono z rocznicą 85-lecia istnienia szkoły. Wzięli w nim udział absolwenci, obecni i byli nauczyciele, władze miasta oraz reprezentanci młodzieży uczącej się aktualnie w naszej placówce oświatowej. Trzy, a nawet cztery pokolenia uczniów  z poszczególnych rodzin nie były rzadkością.    

Czytaj więcej...

Kalendarium szkoły w skrócie

 • 1916/17 - powstanie pierwszej we wsi Rumia, jednoklasowej szkoły katolickiej
 • 1917 - ukończenie budowy nowego budynku o trzech salach lekcyjnych i trzech pomieszczeniach nauczycielskich
 • 1922 - zniesienie języka niemieckiego jako języka wykładowego
 • 1924 - otrzymanie przez szkołę chorągwi "... z białym orłem po obu stronach ..."
 • 1930 - przekształcenie placówki oświatowej w szkołę dla dorosłych
 • 1930 - zorganizowanie w szkole kursów wieczorowych dla dorosłych
 • 1932 - wystąpienie Rady Szkoły do Inspektoratu Szkolnego o przydział funduszy na budowę nowego budynku
 • 1932 - realizacja obowiązkowego,siedmioklasowego, sytemu nauczania
 • 1939/45 - lata okupacji-objęcie szkoły niemieckim systemie nauczania
 • 1945 - spalenie budynku szkolnego w czasie działań wojennych
 • 1947 - rozpoczęcie odbudowy szkoły w Starej Rumi
 • 1949 - oficjalne otwarcie Szkoły Podstawowej nr 1
 • 1962 - rozbudowa budynku o nowe skrzydło
 • 1966/67 - wejście w życie obowiązkowego ośmioklasowego systemu nauczania
 • 1974 - nadanie szkole imienia Franciszka Zubrzyckiego
 • 1988 - ukończenie rozbudowy i remontu sali gimnastycznej
 • 1989 - przekształcenie szkoły w placówkę samorządową
 • 1993 - podjęcie przez Radę Pedagogiczną decyzji o zmianie patrona
 • 1997 - uroczyste nadanie szkole imienia Józefa Wybickiego oraz wręczenie sztandaru
 • 1999 - przekształcenie szkoły ośmioklasowej w sześcioklasową

Lata dwudzieste

W 1916/17 wybudowano szkołę katolicką, gdzie przez cały ciąg swego istnienia nauczało szereg niemieckich nauczycieli, jak: Pohlman, Litzau, Doring, Schutz, Paulos, Stiewmer, Stim i Czapiewski. Była to jednoklasowa szkoła, budowana z drewna, słomą kryta. Kiedy liczba mieszkańców w Rumi zwiększała się corocznie, najczęściej dzięki kolonistom niemieckim nasyłanym przez rząd pruski, gmina przy pomocy rządu niemieckiego rozpoczęła budowę większej nowej szkoły, burząc starą. Podczas gdy budowano nową szkołę nauka odbywała się w budynku oberżysty p. Redlina.
Budynek szkoły

Czytaj więcej...

Lata trzydzieste

Na początku roku szkolnego 1930/1931 przeniesiono dotychczasowego kierownika Hilarego Jarzębińskiego pracy w powiecie działdowskim, powołując jednocześnie z dniem 16 października na to stanowisko Alfonsa Murawskiego. W chwili przejęcia stan szkoły przedstawiał się następująco: grono pedagogiczne liczyło siedmiu nauczycieli i tyleż oddziałów, z tym że uczniowie klasy pierwszej uczęszczali do dwóch równoległych klas; zapisanych było 272 uczniów, w tym 132 dziewczynki.
Grono pedagogiczne

Czytaj więcej...

Lata czterdzieste i pięćdziesiąte

Po wyzwoleniu w marcu 1945 roku jak podaje kronika szkoły "Rumia przedstawia smutny obraz, bowiem Biała Rzeka i lotnisko są zupełnie zniszczone i zburzone, tak że nie ma domu, który mniej lub więcej został uszkodzony. Budynki szkolne w Rumi i w Białej Rzece spaliły się doszczętnie, a szkoła w Zagórzu tak dalece ucierpiała, że odremontowanie jej będzie wymagać dłuższego czasu. jedynym budynkiem szkolnym, który jako tako ocalał, to szkoła w Rumi - Janowie".
Nauczyciele

Czytaj więcej...

Lata sześćdziesiąte

W latach sześćdziesiątych działa już świetlica szkolna i sala gimnastyczna. Większość uroczystości szkolnych organizowana była we współpracy z Towarzystwem Szkół Świeckich, przedstawicielami Ludowego Wojska Polskiego, Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Duży nacisk kładziono na działalność takich organizacji jak: ZHP, Szkolne Koło Odbudowy Kraju i Stolicy, Towarzystwo Odbudowy Szkół, Koło Przyjaciół Związku Radzieckiego i Spółdzielnię Uczniowską "Promień".
Widok na Plac Kaszubski i szkołę

Czytaj więcej...

Lata siedemdziesiąte

Po wielu przygotowaniach przystąpiono w roku 1972 do budowy boiska - lodowiska na terenie szkoły. Dotacje finansowe otrzymaliśmy od kilku zakładów pracy z Rumi, a większość prac wykonana została czynem społecznym. Budowę ukończono w roku następnym, ale z lodowiska korzystali uczniowie i mieszkańcy Rumi już zimą 1972/1973 r.

Przyrzeczenie harcerskie w 1977 roku

Czytaj więcej...

Lata osiemdziesiąte

Rok szkolny 1980/1981 rozpoczął się z opóźnieniem ze względu na strajki, jakie ogarnęły niemal wszystkie zakłady Trójmiasta i Polski. W ich wyniku powstały także w naszej szkole niezależne związki zawodowe "Solidarność". Nastąpiła również zmiana na stanowisku dyrektora. Dotychczasowy dyrektor, Wojciech Sikorski, został powołany na stanowisko Inspektora Oświaty i Wychowania w Rumi. Od dnia 15 października 1980 roku funkcję tę sprawował Apolinary Bittner, długoletni działacz państwowy i oświatowy, przez ostatnie pięć lat naczelnik miasta Rumia. W czasie kadencji nowego dyrektora rozmachu nabiera praca szkolnej drużyny ZHP.

Czytaj więcej...

Lata dziewięćdziesiąte

Transformacja ustrojowa z roku 1989 przyniosła także głębokie zmiany w szkolnictwie. Szkoła nasza stała się, tak jak wszystkie szkoły w Rumi, szkołą samorządową. Wprowadzono we wszystkich klasach naukę religii i nową skalę ocen. Wobec trudności finansowych zaczęto organizować przy udziale Rady Rodziców bale dobroczynne, z których dochód przeznaczano na zakup potrzebnego sprzętu. W ten sposób szkoła wzbogaciła się o telewizory, magnetowid, radiomagnetofony, a nawet komputery.

Czytaj więcej...

Copyright © Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rumi - 2014 (Agnieszka Gryzik)