Aktualności
Plan lekcji
Sport
Sukcesy szkoły
Archiwum
Rada rodziców Galeria fotografii Publikacje Dokumenty szkoły O nas w mediach

Aktualności

ZAPISY DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Szanowni Państwo!

W związku z panującą sytuacją epidemiczną zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie dokumentacji zgłoszeniowej i dostarczenie do świetlicy w tzw. „koszulce" od dn. 01.09.2020r. Dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej naszej szkoły (w razie braku sprzętu drukującego, dokumenty zgłoszeniowe można pobrać osobiście 01.09.2020 r. w godzinach pracy świetlicy 7.00 – 17.00, wejście od ulicy Kościelnej). Należy pobrać załączniki nr 1, 2, 3, 4 i 5. Opieką świetlicową będą objęte dzieci, których rodzice dostarczą komplet dokumentów.
Pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy mają dzieci:

pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 oraz uczniowie klas I-VIII, których oboje rodzice/ opiekunowie pracują. *
Prosimy o dokładne wypełnienie dokumentacji i zapoznanie się z aneksem do regulaminu świetlicy szkolnej.

* w sytuacji, gdy rejon naszego miasta zostanie ogłoszony strefą żółtą lub czerwoną.

ZAŁĄCZNIK 1    ZAŁĄCZNIK 2        ZAŁĄCZNIK 3      ZAŁĄCZNIK 4      ZAŁĄCZNIK 5

 

WYPRAWKA – ŚWIETLICA ROK SZKOLNY 2020/2021


Szanowni Rodzice!
W związku z potrzebą rozwijania zainteresowań i kreatywnych działań oraz zaspokajania potrzeb twórczych dzieci – zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc w uzupełnieniu materiałów do prac plastyczno-technicznych itp. Informujemy, że wyprawka świetlicowa jest dobrowolnym wsparciem w zakresie licznych zadań edukacyjnych realizowanych przez naszych uczniów w ramach zajęć świetlicowych.
Z poważaniem – nauczyciele świetlicy.

Aneks nr 1

do regulaminu świetlicy szkolnej

Szkoły Podstawowej nr 1 w Rumi

     Aneks wprowadza przepisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie      

                     epidemii Covid-19. Wchodzi w życie z dniem 01.09.2020r.

  1. Na zajęcia świetlicowe może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy jego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych
  2. Uczniowie mogą być przyprowadzani i odbierani przez opiekuna bez objawów chorobowych sugerujących infekcje dróg oddechowych. Rodzic i opiekun przyprowadzający lub odbierający dzieci do i ze świetlicy musi zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły, jak i innych dzieci i ich rodziców, wynoszący minimum 1,5 m
  3. W świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, niezwłocznie po przyjściu do świetlicy, przed posiłkiem, po powrocie z placu zabaw, po wyjściu z toalety, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust
  4. W czasie zajęć świetlicowych sale są często wietrzone, a zajęcia odbywają się jak najczęściej na świeżym powietrzu
  5. Jeżeli ilość uczniów w świetlicy uniemożliwi zachowanie dystansu społecznego to nauczyciel zadecyduje o założeniu przez dzieci maseczek
  6. Do szkoły przynosimy tylko niezbędne rzeczy. Uczniowie posiadają swoje przybory szkolne, którymi nie wymieniają się z innymi uczniami
  7. Jeżeli nauczyciel zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę, w tym kaszel, podwyższoną temperaturę, powinien odizolować ucznia w przeznaczonym, do tego pomieszczeniu, zapewniając minimum 2 metry odległości od innych osób. Niezwłocznie informuje rodzica/opiekuna prawnego o konieczności natychmiastowego odebrania ucznia ze szkoły
  8. Pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 *
  9. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie klas I-VIII, których oboje rodzice/ opiekunowie pracują *

     * w sytuacji, gdy rejon naszego miasta zostanie ogłoszony strefą żółtą lub czerwoną.

Copyright © Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rumi - 2014 (Agnieszka Gryzik)